V průměru jsou na rentu 5 000 Kč lidé ochotni spořit 656 Kč

“Muži jsou na doživotní rentu 5 tis. Kč ochotni spořit více než ženy.”

Respondenti jsou v průměru ochotni spořit na doživotní rentu ve výši 5 000 Kč měsíčně částku 656 Kč měsíčně.

Průměrná výše ochoty spoření na rentu

Muži (689 Kč) jsou na doživotní rentu ve výši 5 000 Kč spořit měsíčně ochotni spořit více než ženy (626 Kč).

Průměrná výše ochoty spoření na rentu - pohlaví

Po čtyřicítce stoupá průměrná částka, kterou jsou respondenti ochotni měsíčně spořit na rentu ve výši 5 000 Kč měsíčně. Nejvyšší je u dotázaných ve věku nad 55 let (784 Kč).

Průměrná výše ochoty spoření na rentu - věk

Pro výpočet průměru jsou vzaty střední hodnoty dotazovaných intervalů a částka 100 Kč u nejnížšího a 1 500 Kč u nejvyššího intervalu.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.