Platit finančnímu poradci? Mladí a ženy jakoukoli formou

“Placené poradenství není v Česku rozšířené. Má ale budoucnost. Mladí do 26 let jsou ochotni platit libovolnou formou.”

Pouze třetina respondentů (33,7 %) by byla ochotna platit finančnímu poradci odměnu formou hodinové sazby. Ostatní dotazované formy honorování poradců by volily dvě pětiny dotázaných.

Ochota platit poradci

Ženy jsou ochotny platit finančnímu poradci četněji než muži téměř libovolnou formou honorování. Nejvyšší rozdíl je u paušální platby, kterou připustily více než dvě pětiny žen (44,7 %), ale jen necelé dvě pětiny mužů (38,4 %). Výjimku tvoří platba podílem na zisku, kterou jsou muži (42,4 %) ochotni připustit mírně četněji než ženy (42,1 %).

Ochota platit poradci - pohlaví

Respondenti ve věku do 26 let jsou ochotni platit finančnímu poradci četněji než ostatní libovolnou formou honorování. Nejvyšší rozdíl je patrný u hodinové sazby, kterou připouští více než polovina mladých (55,1 %), ale jen necelé tři desetiny ostatních dotázaných.

Ochota platit poradci - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.