Vnímání rizika a pojištění majetku

“Lidé, kteří vnímají rizika na nemovitosti a v domácnosti intenzivněji, méně často podceňují pojištění.”

Nejvíce respondentů hodnotí rizika na nemovitosti a v domácnosti (požár, povodeň, další živelná rizika, krádež…) na škále od 0 – zanedbatelné riziko do 5 – naprosto zásadní riziko na úrovni 3 (28,5 %). Kromě této “střední varianty” je vyšší počet respondentů u vyššího hodnocení závažnosti rizika.

Vnímání rizika na nemovitosti

Respondetni, kteří hodnotí riziko na nemovitosti a v domácnosti vyšším skóre, častěji uzavírají pojištění nemovitosti s vyšším pojistným. Naopak respondenti, kteří riziko na nemovitosti a v domácnosti považují za zanedbatelné, tíhnou k platbě nižšího pojistného.

Vnímání rizika na nemovitosti a pojištění nemovitosti

Stejný efekt je patrný i u pojištění domácnosti. Téměř pětina dotázaných, kteří hodnotí riziko na nemovitosti a v domácnosti stupněm 0, nemá uzavřené pojištění domácnosti vůbec (18,3 %).

Vnímání rizika na nemovitosti a pojištění domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.