Nemají pojištění domácnosti… a ani o něm neuvažují

“Pouze šestina lidí bez pojištění domácnosti zvažuje jeho sjednání. Především ženy a mladší lidé.”

Pouze šestina respondentů bez pojištění domácnosti uvažuje o jeho sjednání (14,4 %). Pět šestin nepojištěných dotázaných (85,6 %) o uzavření pojistky ani neuvažuje.

Zvažování sjednání pojištění domácnosti

Ženy bez pojištění domácnosti uvažují o jeho sjednání (17,1 %) četněji než nepojištění muži (11,5 %).

Zvažování sjednání pojištění domácnosti - muži a ženy

Podíl respondentů, kteří uvažují o sjednání pojištění domácnosti, klesá s věkem dotázaných. Nejvyšší je mezi respondenty ve věku do 26 let (24,7 %).

Zvažování sjednání pojištění domácnosti - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.