Kdo nechce aktualizovat pojištění domácnosti?

“Pojištění domácnosti nejčetněji nechtějí aktualizovat ženy, mladší lidé a obyvatelé menších měst.”

Muži aktualizovali (24 %)  v posledních 3 letech pojištění domácnosti četněji než ženy (21,7 %). Zároveň větší podíl mužů (20 %) než žen (18,5 %) ještě plánuje pojistku upravit. Ženy (59,7 %) tak četněji než muži (55,9 %) neplánují pojištění aktualizovat.

Aktualizace pojištění domácnosti - pohlaví

Respondenti ve vyšším věku četněji než mladší dotázaní upravili či ještě plánují upravit pojištění domácnosti. Dvě třetiny respondentů ve věku do 26 let pojistku neupravily a ani to neplánují (65,9 %).

Aktualizace pojištění domácnosti - věk

S velikostí obce se zvyšuje podíl respondentů, kteří pojištění domácnosti neupravili podle aktuálních cen a ani to neplánují. Výjimku z trendu tvoří obce o velikosti 10 000 až 50 000 obyvatel, u nichž je jejich podíl nejvyšší (65,4 %).

Aktualizace pojištění domácnosti - velikost obce


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.