Pojištění vnímají rizika intenzivněji

“Pojištění respondenti vnímají možný dopad rizik na rodinný rozpočet intenzivněji než všichni respondenti.”

Životní rizika - pojištění vs. všichni

Největší rozdíl ve vnímání rizik mezi respondenty s uzavřeným příslušným pojištěním a všemi respondenty je u rizik spojených s automobilem (0,34).

Respondenti hodnotili rizika na škále od 0 – naprosto zanedbatelné riziko do 5 – naprosto zásadní riziko. Výsledek je rozdílem průměru mezi respondenty s příslušným pojištěním a všemi respondenty.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.