Kdo by využil daňové zvýhodnění životního pojištění?

“Daňové zvýhodnění životního pojištění by v případě sjednání pojistky uzavřeli především vzdělanější lidé s vyššími příjmy.”

Polovina respondentů (52,4 %), kteří nemají sjednané životní pojištění, by v případě jeho sjednání využili možností odpočtů zaplaceného pojistného od základu daně z příjmů. Pouze desetina dotázaných by tuto možnost nevyužila (11,6 %).

Využití daňového zvýhodnění v případě uzavření životní pojistky

Respondenti domácností s vyššími příjmy by v případě uzavření životního pojištění daňové zvýhodnění tohoto produktu využili četněji než dotázaní z domácností s nižšími příjmy. Daňové zvýhodnění by využily dvě třetiny (64,4 %) dotázaných z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč měsíčně.

Využití daňového zvýhodnění v případě uzavření životní pojistky - příjem domácnosti

S dosaženým vzděláním obecně roste podíl respondentů, kteří by v případě uzavření životního pojištění využili daňového zvýhodnění. Nejvyšší podíl je mezi vysokoškolsky vzdělanými dotázanými (63 %).

Využití daňového zvýhodnění v případě uzavření životní pojistky - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.