Jak online uzavírají neživotní pojištění muži a ženy?

“Muži a ženy přistupují k online sjednání neživotního pojištění odlišně. Jaká pojištění jsou online doménou mužů a jaká žen?”

Z neživotního pojištění je online nejčastěji sjednáváno povinné ručení. Zkušenosti s jeho sjednáním přes internet má téměř třetina (28,8 %) mužů a pětina (21,3 %) žen. Havarijní pojištění příliš často online respondenti nesjednávají a není ani statisticky významný rozdíl mezi muži a ženami, kteří ho již přes internet uzavřeli.

Online - autopojištění

Až na druhé příčce se umístilo cestovní pojištění. V jeho online sjednání dominují ženy (28,9 %) nad muži (20 %).

Online - cestovní pojištění

Majetkové pojištění patří k nejméně často online sjednávaným neživotním pojištěním. Přestože je sjednávané online více muži, není rozdíl příliš markantní. Se sjednáním pojištění domácností přes internet má zkušenosti necelá desetina mužů (9,7 %) i žen (9 %) a s pojištěním nemovitostí online každý dvacátý muž (6,1 %) a žena (5,6 %).

Online - pojištění majetku


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.