Vyšší nároky na rentu mají lidé očekávající více od pojišťovny

“Lidé očekávající vyšší rentu od pojišťovny považují za optimální rentu nad 10 tis. Kč četněji než ostatní.”

Požadovaná renta a očekávaná výše renty za 1 mil. Kč

Optimální výše renty k zajištění na stáří stoupá s výší doživotní renty vyplácené od 65 let věku, kterou respondenti očekávají od pojišťovny za 1 mil. Kč.


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.