Příspěvek zaměstnavatele k rentě by přesvědčil i podnikatele

“Příspěvek zaměstnavatele by při sjednání doživotní renty ovlivnil četněji soukromé než státní zaměstnance. Ale i podnikatele.”

Příspěvek zaměstnavatele k doživotní rentě a aktivita

Při sjednání doživotní renty by příspěvek zaměstnavatele ovlivnil četněji respondenty z řad zaměstnanců v soukromém (68,1 %) než ve státním (61,6 %) sektoru. Ovlivnil by ale také dvě pětiny podnikatelů (39 %). Více podnikatelů by nicméně neovlivnil (41,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.