Kdo chce zohlednit životní styl v životním pojištění?

“Názory na zohlednění životního stylu při výpočtu pojistného na životní pojištění se liší. Kdo je pro?”

Názor, že by pojišťovna měla u životního pojištění při stanovení pojistného zohledňovat životní styl pojištěného, je nejčetnější u mladých do 26 let (64,2 %) a postupně klesá s věkem respondentů až na 56,8 % u dotázaných starších 55 let.

ŽP a věk

Nejvíce respondentů nesouhlasí se zohledněním životního stylu pro určení pojistného na životní pojištění ve velkých městech (43,8 %). Naopak nejvíce příznivců zohlednění životního stylu je v obcích o velikosti od 10 000 do 50 000 obyvatel (65,8 %).

ŽP a obec

Značné rozdíly jsou mezi jednotlivými kraji. Nejvíce respondentů souhlasí se zohledněním životního stylu pro určení pojistného na životní pojištění v Kraji Vysočina (72,7 %) a Plzeňském kraji (70,4 %).

ŽP a kraj


Výzkum proběhl na vzorku 1 171 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. až 27. 10. 2020. Výzkum proběhl ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.