Kdo byl spokojen s asistenčními službami k autopojištění?

“S asistenčními službami k autopojištění bylo spokojeno devět desetin jejich uživatelů. Kdo nejčetněji?”

S asistenčními službami byl spokojeni nejčetněji dotázaní ze čtyřčlenných domácností (95,7 %) a nejméně četně z pěti a vícečlenných domácností (83,8 %).

Spokojenost s asistenčními službami k autopojištění - domácnost

Podnikatelé (19 %) jsou s asistenčními službami nespokojeni významně četněji než zasměstnanci ve státním (4,7 %) i soukromém (6,4 %) sektoru.

Spokojenost s asistenčními službami k autopojištění - aktivita

Vyučení respondenti s maturitou (97,5 %) a dotázaní se středoškolským vzděláním (95,7 %), kteří mají sjednané asistenční služby k autopojištění a využili je, s nimi byli spokojeni významně četněji než ostatní.

Spokojenost s asistenčními službami k autopojištění - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.