Ekonomická aktivita a ochota změnit pojišťovnu

“Kdo je ochoten změnit pojišťovnu pro krytí majetku pro případ válečných událostí?”

Respondenti z domácností s vyššími příjmy jsou četněji ochotni změnit pojišťovnu, aby jejich pojištění krylo i události v souvislosti s válkou. S růstem příjmu navíc klesá též četnost odpovědi “Nevím”.

Ochota změnit pojišťovnu pro krytí války - příjem domácnosti

Respondenti z řad podnikatelů (11,8 %) nejsou rozhodně ochotni změnit pojišťovnu pro získání krytí majetku pro případ válečných událostí četněji než zaměsntnanci ve státním (7,3 %) i soukromém (6,8 %) sektoru.

Ochota změnit pojišťovnu pro krytí války - ekonomická aktivita

Změnit pojišťovnu pro získání krytí majetku pro případ válečných událostí jsou nejčetněji ochotni vyučení respondenti s maturitou (14,6 %36,3 %) a dotázaní s vysokoškolským vzděláním (15 %33,8 %).

Ochota změnit pojišťovnu pro krytí války - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.