Pojištění domácnosti a nemovitosti online: Kdo je ochoten uzavřít?

“Pojištění domácnosti i pojištění nemovitosti online jsou ochotni uzavřít častěji lidé s vyššími příjmy. Kdo dál?”

Ochotu sjednat pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti online roste s výší příjmů dotazovaných. Největší ochotu mají respondenti s příjmem přesahujícím 45 tis. Kč. Pojištění nemovitosti je ochotna uzavřít pětina (18,3 %) respondentů s nejvyššími příjmy, pojištění domácnosti dokonce čtvrtina (24,7 %).

Ochota uzavřít pojištění majetku dle příjmu

Zároveň ochota sjednat pojištění domácnosti a nemovitosti online je vyšší u respondentů s vyšším dosaženým vzděláním. Nejvyšší je u vysokoškolsky vzdělaných respondentů – pojištění domácnosti je ochotna sjednat čtvrtina (24,3 %) a pojištění nemovitosti pětina (18,7 %) dotázaných absolventů vysokoškolského vzdělání.

Ochota uzavřít pojištění majetku dle vzdělání

Překvapením ovšem zřejmě není, že nejvyšší ochotu sjednat jak pojištění domácnosti, tak pojištění nemovitosti, vyjadřují respondenti, kteří obecně uzavírají finanční produkty na internetu.

Ochota uzavřít pojištění majetku dle kanálu uzavírání finančních produktů


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.