Kdo očekává prudký růst cen nemovitostí?

“Prudký růst cen nemovitostí v příštích 3 letech čekají především mladí, lidé s nižšími příjmy a nižším vzděláním.”

S přibývajícím věkem klesá podíl respondentů, kteří očekávají prudký růst cen nemovitostí v následujících třech letech. Ten předpokládá polovina dotázaných ve věku do 26 let (52,7 %), ale jen třetina starších 55 let (33,3 %).

Ceny nemovitostí - věk

S růstem příjmu domácnosti klesá podíl respondentů, kteří v následujících třech letech očekávají prudký růst cen nemovitostí. Mezi dotázanými z domácností s příjmy do 15 tis. Kč jich je více než polovina (53,8 %), mezi respondenty z domácností s příjmy nad 45 tis. Kč jen třetina (33,4 %).

Ceny nemovitostí - příjem domácnosti

Respondenti s vyšším dosaženým vzděláním očekávají v příštích třech letech prudký růst cen nemovitostí méně četně než lidé s nižším vzděláním. Mezi dotázanými se základním vzděláním jich je více než polovina (55,7 %), mezi respondenty s vysokoškolským vzděláním čtvrtina (27,6 %).

Ceny nemovitostí - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.