Jaká je nejvýznamnější součást životního pojištění?

“Klienti se životním pojištěním neoceňují nejvíce nejzávažnější rizika. Význam má především úraz.”

Význam nejzávažnějších rizik – rizika smrti a rizika invalidity – klienti s životním pojištěním ve srovnání s úrazem podceňují. V subjektivním hodnocení jednotlivých rizik v rámci životního pojištění respondenti hodnotili jako nejvýznamnější pojištění trvalých následků úrazu (8,1). V těsném závěsu se umístilo úrazové pojištění (8).

Hodnocení rizik - pojištění klienti

Pojištění trvalých následků mělo také nejvyšší podíl nejvyššího hodnocení (10) ze všech sledovaných rizik a pojištění. Nejvyšší hodnocení přidělila pojištění trvalých následků úrazu téměř polovina respondentů (45,5 %).

Hodnocení rizik - pojištění klienti - pojištění trvalých následků úrazu

Samotné úrazové pojištění ovšem příliš nezaostávalo. Nejvyšší hodnocení obdrželo ve 44,1 % případů.

Hodnocení rizik - pojištění klienti - úrazové pojištění

Respondenti hodnotili jednotlivá rizika a pojištění na škále od 0 do 10, kde 0 = nemá žádný význam a 10 = má maximální význam.


Výzkum proběhl na vzorku 1 571 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 6. až 10. 3. 2020.