Lidé s hypotékou jsou citliví na náklady úvěru

“Respondenti čerpající hypoteční úvěr jsou na náklady úvěru citlivější než průměr všech dotázaných.”

RPSN - hypotéky

Zatímco ze všech respondentů hodnotí význam celkové nákladovosti úvěru (RPSN) na škále od 0 – zcela nevýznamný faktor po 5 – naprosto zásadní faktor nejvyšším hodnocením (5) necelá polovina (47 %), z respondentů splácejících hypoteční úvěr téměř tři pětiny (57,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 7. až 19. 8. 2020.