Jak lidé nejčastěji přistupují k bankovnímu účtu?

“Lidé nejčastěji k přístupu k bankovnímu účtu využívají internetové bankovnictví. Ne ale všechny skupiny.”

Téměř dvě třetiny respondentů (61,3 %) přistupují k bankovnímu účtu prostřednictvím internetového bankovnictví a více než polovina (54,6 %) prostřednictvím mobilního bankovnictví.

Přístup k účtu

Muži jsou nakloněni technologiím mírně více než ženy. Ale přestože muži častěji než ženy využívají internetové (62,4 % vs. 60,3 %) i mobilní (56,1 % vs. 54,1 %), významně častěji nemají bankovní účet vůbec (9,9 % vs. 5,6 %).

Přístup k účtu - muži a ženy

Významný rozdíl je mezi respondenty podle dosaženého vzdělání. Využití internetového bankovnictví roste se vzděláním. Nejvíce je využíváno vysokoškoláky (74,2 %), nejméně lidmi se základním vzděláním (41,1 %). Oproti tomu nejvíce využívají mobilní bankovnictví respondenti vyučení s maturitou (67,2 %).

Přístup k účtu - vzdělání

Pětina dotázaných se základním vzděláním nemá bankovní účet (20,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 180 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 23. až 25. 9. 2020. Průzkum byl realizován ve spolupráci se společností Patron.